ΕΡΓΑΣΙΑ

152 θέσεις για μόνιμες προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.

Με απόφαση του υπ. Εργασίας καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. 

Η νέα προκήρυξη αναμένεται να σταλεί για επεξεργασία στο ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωση β΄ της παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998) 1
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 1
γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 1

Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998
1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Οικονομικές Επιστήμες) ΑμεΑ 1
2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Οικονομολόγος/Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων) Πολυτέκνων 1
3 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΕΛΚΕΘΕ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Λογιστική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων) Τριτέκνων 1

 


Σχετικά άρθρα

Back to top button