ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσληψη 117 ατόμων στο Δήμο Πειραιά με 4μηνες συμβάσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκατόν δέκα επτά (117) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 26

∆Ε ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων) 1
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων) 1
∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για όλους τους υποψηφίους:
1. Αίτηση.

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Βεβαίωση Ανεργίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε µε ηλεκτρονικό είτε µε άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα µε την οποία, εφόσον προσληφθεί, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

⇒Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!

Β. Για τις ειδικότητες ∆Ε ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων), ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων), ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επιπρόσθετα:

1. Τίτλος σπουδών, σύμφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.
2. Η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα,
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).
5. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εμπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Για τους μισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δηµόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείμενο της εμπειρίας και

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την εμπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασμό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 10-04-2020 έως και 21-04-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

Σχετικά άρθρα

Back to top button