ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσληψη Προσωπικού στο Δήμο Σοφάδων για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω COVID-19

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως  προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Σοφάδων με την κάτωθι ειδικότητα, τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως 

 

Δέκα (10) 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση του 8μήνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Α’143), το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’28) και άρθρο 74 του ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/6-11-2020), ήτοι έως 5-7-2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Θα ζητηθεί από την υπηρεσία).
  5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας:

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σοφάδων και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό δημοσίευσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Δημαρχείο Σοφάδων Κιεριου 49, Σοφάδες 43300 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δ/νση info@sofades.gr

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου , ήτοι: από 17-02-2021  έως και 19-02-2021.


Ομάδα Best News

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους με θετικό πνεύμα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button